Vriendelijke en vakkundige tandarts
Alle tandheelkundige kennis in huis
Ruimte voor nieuwe patiënten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2019 Tandzorg Kralingen

De overeenkomst

1. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de mondzorg verlenende zorgaanbieder (hierna: de ‘zorgverlener’), daaronder begrepen diens werknemers en de patiënt. Zij worden bij het sluiten van overeenkomst aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) op verzoek toegezonden.

Derden

2. De zorgverlener is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De zorgverlener is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

Kosten en betaling

3. De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij, en aan de patiënt worden vergoed, door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

4. De tandarts berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd c.q. vastgesteld. Wijzigingen van de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen worden voorbehouden.

5. Afspraken kunnen – indien noodzakelijk wegens overmacht via de mail worden geannuleerd en telefonisch tot 24 uur van tevoren. Afspraken op maandag dienen uiterlijk op de voorafgaand vrijdag voor 12 uur ’s middags te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdig annulering van de afspraak is de zorgverlener gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen wanneer er geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht, zulks met een minimum van €15,00 (zegge: vijftien euro) per 10 minuten voor afspraken bij de tandarts en met een minimum van €10,00 (zegge: 10 euro) per 10 minuten voor de afspraken bij de mondhygiëniste.

Behandeling en informatie

6. De zorgverlener informeert de patiënt over het behandelplan, eventuele risico’s en eventuele andere mogelijkheden van de behandeling die in aanmerking kunnen komen, opdat de patiënt een weloverwogen keuze kan maken. De informatie wordt verschaft op een voor de patiënt geschikt niveau en de zorgverlener gaat na of patiënt de informatie heeft begrepen.

7. Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van €250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) of meer aan kosten met zicht brengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijk vertegenwoordiger, desgewenst, schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt. Deze prijsopgave geeft een overzicht van de door de zorgverlener voorgenomen prestaties, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de materiaal- en techniekkosten.

8. Indien voorafgaand verstrekking van een schriftelijke prijsopgave redelijkerwijs niet mogelijk is dan is de zorgverlener hiertoe niet gehouden. De zorgverlener zal in dat geval de kosten van de behandeling voorafgaand aan de behandeling met de patiënt bespreken, tenzij ook dat redelijkerwijs niet mogelijk is.

9. De zorgverlener kan afwijken van het vooraf afgesproken behandelplan en de bovenbedoelde prijsopgave indien tijdens het onderzoek of de behandeling blijkt dat afwijking, bijvoorbeeld door onvoorzienbare complicaties, noodzakelijk is. De zorgverlener zal de patiënt informeren over de afwijking en prijsoverschrijding, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

10. De patiënt is verplicht alle gegevens en bescheiden die de zorgverlener naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

11. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

12. De zorgverlener legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

Klachten

13. Klachten omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum bij de zorgverlener schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

14. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd verdere niet spoedeisende behandeling op te schorten of de te verlangen behandeling slechts te verrichten tegen contante betaling.

Aansprakelijkheid

15. De aansprakelijkheid van de zorgverlener is beperkt tot het bedrag waarop de door de zorgverlener afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de zorgverlener onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van de zorgverlener.

U ontvangt uw rekening van Infomedics

16. In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Rekening van Infomedics

17. Als u niet verzekerd bent voor de behandeling in onze praktijk, stuurt Infomedics u een rekening. Als u niet volledig verzekerd bent voor de benadeling, stuurt Infomedics u een rekening voor de eigen bijdrage.

Regel het online

18. op de website van Infomedics www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

• status van uw betaling controleren
• Ga naar www.infomdics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan.
• Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op de rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via IDEAL.
• Betalingsregeling treffen
• Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics betaalplan.
• Veelgestelde vragen bekijken
• Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen.
• Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van infomedics.

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van infomedics op telefoonnummer 036-20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09:00uur tot 17:00 uur).

Wat gebeurt er met uw gegevens?

19. Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige vind u op www.infomedics.nl.

Betalingsvoorwaarden Infomedics

20. In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van infomedics?

• Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
• Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereis. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen ( zegge vijftien dagen) nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
• Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
• Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.